UBBO ENNINGA


Mento. 1997, tin, plaster, iron, 40 cm high < 11/19 >